Vladimir Obradović

Predsednik IPMA Srbija

Dr Vladimir Obradović je redovni profesor Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Šef je Katedre za interdisciplinarna istraživanja u menadžmentu. U svom nastavnom i istraživačkom radu postigao je značajne rezultate: preko 150 radova objavljenih u nacionalnim i međunarodnim kongresima i časopisima, kao i nekoliko monografija. Pedagoški rezultati se verifikovani su putem evaluacije studenata, supervizija disertacija i podrške studentskim organizacijama.

Angažovan je na svim nivoima obrazovanja na sledećim kursevima: menadžment,upravljanje projektima, strateški menadžment, upravljanje promenama, liderstvo. Takođe radi kao konsultant vlade, javnim, nevladinim i profitnim organizacijama. Kao vođa i trener, učestvovao je u značajnom broju treninga, seminara i drugim oblicima edukativnih programa. Učestvovao je u nekoliko programa stalnog obrazovanja univerzitetskih nastavnika.

Član je različitih tela Međunarodnog udruženja za upravljanje projektima i glavni urednik Evropskog časopisa za upravljanje projektima. Takođe je član nekoliko međunarodnih asocijacija: SENET (Mreža za upravljanje projektima u Jugoistočnoj Evropi), AOM (Akademija za menadžment), ILA (Međunarodna asocijacija za liderstvo) i CEEMAN-a (Udruženje za upravljanje srednjom i istočnom Evropom).