Vladimir Obradović

Predsednik IPMA Srbija
Vladimir Obradović, rođen je 5. maja 1977. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Fakultet organizacionih nauka, smer menadžment, upisao je 1998. godine, a završio 2004. godine sa prosečnom ocenom 9,05. Doktorske studije je završio sa prosečnom ocenom 10,00 i stekao zvanje Doktor tehničkih nauka – organizacione nauke.
Redovni je profesor Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu gde je i šef Katedre za interdisciplinarna istraživanja u menadžmentu. Kao gostujući profesor angažovan je na doktorskim studijama univerziteta Alma Mater Europaea iz Slovenije i na Državnom univerzitetu za menadžment iz Moskve na master programu „International Project Management“.
Vodeći je svetski stručnjak u oblasti upravljanja projektima i regionalni ekspert za upravljanje u javnom sektoru, sa preko 20 godina iskustva.
Prof. dr Vladimir Obradović je potpredsednik za finansije, administraciju i događaje Međunarodne asocijacije za upravljanje projektima – IPMA koja okuplja članice iz 70 zemalja i predsednik je Udruženja za upravljanje projektima Srbije – IPMA Srbija. Takođe je i glavni urednik časopisa European Project Management Journal i član uređivačkog odbora najbolje rangiranog svetskog časopisa International Journal of Project Management, kao i renomiranih internacionalnih časopisa Project Leadership and Society, i Information Technologies and Learning Tools Journal.
U svom nastavno-naučnom radu pokazao je značajne rezultate. Naučni rezultati su verifikovani publikovanjem preko dvesta naučnih i stručnih radova, a pedagoški evaluacijama od strane studenata, učešćem u komisijama završnih radova i podrškom projektima studentskih organizacija.
Učestvovao je u šest naučno-istraživačkih i preko osamdeset stručnih projekata.
Tečno govori engleski, služi se nemačkim i uči španski.
Oženjen je i otac je troje dece.